Ana Sayfa Hizmetler Deprem Sigortas覺
Deprem Sigortas覺

Sigorta Kapsam覺:

27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete' de yay覺mlanarak y羹r羹rl羹e girmi olan 587 say覺l覺 "Zorunlu Deprem Sigortas覺na Dair Kanun H羹km羹nde Kararname" gereince, 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 say覺l覺 Kat M羹lkiyeti Kanunu kapsam覺ndaki ba覺ms覺z b繹l羹mler, tapuya kay覺tl覺 ve 繹zel m羹lkiyete tabi ta覺nmazlar 羹zerinde mesken olarak ina edilmi binalar, bu binalar i癟inde yer alan ve ticarethane, b羹ro ve benzeri ama癟larla kullan覺lan ba覺ms覺z b繹l羹mler ile doal afetler nedeniyle Devlet taraf覺ndan yapt覺r覺lan veya verilen kredi ile yap覺lan meskenler zorunlu deprem sigortas覺na tabidir.

Bu sigorta ile, depremin, yang覺n, infilak ve yer kaymas覺 dahil, sigortal覺 binalarda ve temellerinde, dorudan neden olaca覺 maddi zararlar (merdivenler, asans繹rler, 癟at覺lar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak 羹zere), sigorta bedeline kadar Doal Afet Sigortalar覺 Kurumu taraf覺ndan teminat alt覺na al覺nm覺t覺r.

Sigorta Kapsam覺 D覺覺nda Kalan Binalar:

  • Kamu kurum ve kurulular覺na ait binalar,
  • K繹y yerleim alanlar覺nda yap覺lan binalar,
  • Tamam覺 ticari veya s覺nai ama癟larla kullan覺lan binalar,
  • 27 Aral覺k 1999 tarihinden sonra ina edilmi olan ancak ilgili mevzuat 癟er癟evesinde inaat ruhsat覺 bulunmayan binalar.

Sigorta Teminat覺 D覺覺nda Kalan Haller:

  • Enkaz kald覺rma masraflar覺, yer kaymas覺, i durmas覺, kira kayb覺, alternatif ikametgah ve iyeri masraflar覺, mali sorumluluklar ve benzeri bakaca ileri s羹r羹lebilecek dier b羹t羹n dolayl覺 zararlar,
  • Her t羹rl羹 ta覺n覺r mal, eya ve benzerleri,
  • l羹m dahil olmak 羹zere t羹m bedeni zararlar,
  • Manevi tazminat talepleri.

Sigorta Bedelinin Tespiti:

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yap覺 tarz覺 i癟in Hazine M羹stearl覺覺nca yay覺mlanan "Zorunlu Deprem Sigortas覺 Tarife ve Talimat覺" nda belirlenen metrekare bedeli ile ayn覺 meskenin br羹t y羹z繹l癟羹m羹n羹n 癟arp覺lmas覺 sonucu bulunan tutar esas al覺n覺r. Zorunlu deprem sigortas覺 yap覺lan bir meskenin sigorta bedeli, hi癟bir ekilde "Zorunlu Deprem Sigortas覺 Tarife ve Talimat覺" nda belirlenen azami teminat tutar覺ndan 癟ok olamaz.

Tarifede belirtilen metrekare bedeli ile ayn覺 meskenin br羹t y羹z繹l癟羹m羹n羹n 癟arp覺lmas覺 sonucunda bulunan zorunlu deprem sigorta bedelinin azami teminat tutar覺n覺n 羹zerinde kalmas覺 durumunda, meskenin ger癟ek deerine kadar olan k覺s覺m i癟in irketimiz taraf覺ndan ihtiyari deprem teminat覺 verilmektedir.

 

Teklif Formu
Kasko Trafik Her 襤kisi

© Proje Geliştirme - Tasarım - Kodlama - Google SEO ve SEF Desteği
Yucin Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi